Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode Vlastenec.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti internetového obchodu Vlastenec.sk, ktorého prevádzkovateľom je Pavol Privalinec, Čajkovského 11, 949 11 Nitra

IČO: 45 512 949
DIČ: 1049409273
Obvodný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra: 430-37693

Poštová adresa internetového obchodu je výlučne:
Pavol Privalinec
P.O.BOX 21C
949 01 Nitra 1

(ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.vlastenec.sk (ďalej len „Vlastenec.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva").

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.vlastenec.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.vlastenec.sk. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o chrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronickou objednávkou objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke Vlastenec.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke Vlastenec.sk, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na stránke Vlastenec.sk. Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúceho:

Pavol Privalinec
P. O. BOX 21C
949 01 Nitra1

2. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračnej objednávky. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky. Predávajúci je povinný potvrdiť - mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) alebo telefonicky obsah elektronickej objednávky kupujúceho po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu vlastenec@vlastenec.sk

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom Vlastenec.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Vlastenec.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Vlastenec.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na Vlastenec.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR pričom predávajúci vyžaduje platbu vopred vrátane poštovného a balného uvedeného na stránke www.vlastenec.sk. Pri elektronickej forme platby je kupujúcemu zaslaný tovar Slovenskou poštou, a.s. po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Vlastenec.sk,

Slovenská sporiteľňa: 0234775060/0900
Poznámka pre príjemcu: Vaše celé meno a priezvisko

Platba za tovar sa taktiež môže vykonať prostredníctvom dobierkovej služby Slovenskej pošty, a.s.

7. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.

Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne po vzájomnej dohode s predávajúcim.

Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Faktúru za tovar posiela predávajúci priloženú s tovarom ak bola platba realizovaná formou internet bankingu. Faktúra kupujúcemu slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri platbe formou dobierky sa faktúra posiela formou mailu uvedeného v elektronickej objednávke. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na poštovú adresu internetového obchodu predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke Vlastenec.sk.

9. Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na Vlastenec.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke Vlastenec.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky Vlastenec.sk. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Vlastenec.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje postup reklamácií internetového obchodu Vlastenec.sk, ktorého prevádzkovateľom je Pavol Privalinec, Čajkovského 11, 949 11 Nitra

Poštová adresa internetového obchodu je:
Pavol Privalinec
P.O.BOX 21C
949 01 Nitra 1

IČO: 45 512 949
DIČ: 1049409273
Obvodný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra: 430-37693

(ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.vlastenec.sk a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho (predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany") s tým súvisiace.

Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní opráv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.vlastenec.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na Vlastenec.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.vlastenec.sk

2. Kontrola tovaru pri prevzatí
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na Vlastenec.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Reklamačný formulár
Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

  • Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt.
  • Adresa miesta, kam bol tovar dodaný.
  • Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru.
  • Číslo elektronickej objednávky.
  • Dátum vystavenia elektronickej objednávky.
  • Dátum prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený.
  • Dátum a podpis kupujúceho.
  • Popis závady.

 

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „požadované doklady"), predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 20€ zahŕňajúci náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplne vyplneného formulára alebo nepriložených požadovaných dokladov.

Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári. Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie na adresu predajne. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmito reklamačným poriadkom, znížená o manipulačný poplatok/ poplatky, v prípadoch ustanovených v tomto reklamačnom poriadku, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený vo formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode a.), b.), c.) tohto článku.

4. Záručné podmienky a záručná doba
Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Faktúra môže byť zaslaná formou mailu na elektronickú adresu kupujúceho.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 20€.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo formulári. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo formulári.

5. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Vlastenec.sk.